امتیاز شما شده است

عضو ویژه مدیر بهتر شوید تا با کسب امتیازات بیشتر اشتراک رایگان هدیه بگیرید.

مدیر بهتری شوید نه نمی‌خوام پیشرفت کنم!

روزانه

۱هزار تومان

با این طرح در یک روز به تمام محتوای مدیر بهتر دسترسی داشته باشید!

هفتگی

۲هزار تومان

با این طرح تا آخر هفته به تمام محتوای مدیر بهتر دسترسی داشته باشید!

ماهانه

۵هزار تومان

با این طرح یک ماهِ تمام(۳۰ روز) به تمام محتوای مدیر بهتر دسترسی داشته باشید!

سه ماهه

۱۰هزار تومان

با این طرح یک فصل (۹۰ روز) به تمام محتوای مدیر بهتر دسترسی داشته باشید!

شش ماهه

۱۲هزار تومان

با این طرح شش ماه (۱۸۰ روز) به تمام محتوای مدیر بهتر دسترسی داشته باشید!

یک‌ساله

۱۵هزار تومان

از پرداخت‌های کوتاه مدت خسته‌اید؟ با این طرح تا یک‌سال به تمام محتوای مدیر بهتر دسترسی داشته باشید!