حل مشکل: ۴ درس

چهارچوب Cynefin (استفاده از بهترین فرآیند حل مساله) کاراترین رهبران می‌دانند که حل مساله یک فرآیند "یک راه مناسب همه مسایل" نیست. آن ها آگاهند که اقداماتشان بستگی به موقعیت دارد و با تطابق روش هایشان با توجه به تغییرات شرایط، تصمیمات بهتری اتخاذ می نمایند. اما از کجا می‌دانید در یک موقعیت خاص چه روشی را باید استفاده کنید؟ و چطور می توان از تصمیمات اشتباه اجتناب کرد؟ در این نوشته، نگاهی به چهارچوب Cynefin خواهیم داشت؛ ابزاری که به شما کمک می‌کند با برآورد کردن موقعیتی که خود را در آن میابید، تصمیمات بهتری بگیرید.

حل مشکل