مدیریت استرس: ۴ درس

استرس لزوماً چیز بدی نیست – همه چیز به تفسیر شما از آن بستگی دارد. طی چند صد سال گذشته تحقیقات بسیاری درباره استرس انجام شده است. برخی نظریه‌ها در خصوص استرس امروزه تثبیت و پذیرفته شده‌اند، در مورد برخی نظریه‌های دیگر همچنان بحث و گفتگو ادامه دارد. در طی این سال‌ها،‌ به نظر می‌رسد چیزی میان تعاریف و نظریه‌های رقیب در جریان است که دست کمی از جنگ ندارد:‌ برخی با شور و هیجان دیدگاه‌هایی را انتخاب و با غیرت و تهاجم از آن‌ها دفاع می‌کنند. آن‌چه موضوع فوق را پیچیده‌تر می‌سازد آن است که همه ما به صورت شهودی احساس می‌کنیم معنای استرس را می‌دانیم، زیرا همگی آن را تجربه کرده‌ایم. بنابراین تعریف آن باید مشخص باشد... اما برخلاف انتظار چنین نیست.

مدیریت استرس